Afdruk- en gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van TheDermaCheck.com. Gebruik van de TheDermaCheck.com website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de General Data Protection Regulation (GDPR), en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op TheDermaCheck.com. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten door middel van dit privacybeleid.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft TheDermaCheck.com talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Toch kunnen gegevensoverdrachten via internet over het algemeen veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de TheDermaCheck.com is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de General Data Protection Regulation (GDPR). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte terminologie vooraf uitleggen.

In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

 • a) persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van de verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verantwoordelijke voor de verwerking

Verwerkingsverantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen.

 • h) Processor

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoeksopdracht op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij of zij door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

2. naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is de:

FULL DOTSERV LLC
30 N Gould St Ste 4092
Sheridan, WY 82801
VS

E-mail: thedermacheck@fulldotserv.com
Website: https://TheDermaCheck.com

3. koekjes

De internetpagina’s van TheDermaCheck.com maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan TheDermaCheck.com de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Cookies kunnen worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren ten voordele van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst via een cookie.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan op die manier het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

4. verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van TheDermaCheck.com verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, kunnen worden geregistreerd, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt TheDermaCheck.com geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te garanderen en (4) wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert TheDermaCheck.com anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en -beveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. commentaarfunctie in de blog op de website

TheDermaCheck.com biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele reacties achter te laten op individuele blogbijdragen op een blog, die op de website van de controller staat. Een blog is een portaal op een website, meestal open voor het publiek, waarin een of meer mensen, bloggers of webbloggers genoemd, artikels kunnen posten of gedachten kunnen neerschrijven in zogenaamde blogposts. De blogberichten kunnen meestal becommentarieerd worden door derden.

Als een betrokkene een reactie achterlaat in de blog die op deze website is gepubliceerd, wordt informatie over het tijdstip van de reactie en de gebruikersnaam (pseudoniem) die door de betrokkene is gekozen, opgeslagen en gepubliceerd naast de reacties die door de betrokkene zijn achtergelaten. Het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene wordt ook geregistreerd. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en in het geval dat de persoon in kwestie de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een commentaar te plaatsen. Het opslaan van deze persoonsgegevens is daarom in het eigen belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zodat hij zichzelf kan verschonen in het geval van een overtreding. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of de wettelijke verdediging van de controller dient.

6. abonnement op reacties in de blog op de website

Op de commentaren in de blog van TheDermaCheck.com kunnen door derden worden geabonneerd. In het bijzonder is het mogelijk voor een commentator om zich te abonneren op de commentaren die volgen op zijn of haar commentaar op een bepaald blogbericht.

Als een betrokkene kiest voor de optie om zich te abonneren op reacties, stuurt de verwerkingsverantwoordelijke een automatische bevestigingse-mail om in de dubbele opt-in procedure te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres echt voor deze optie heeft gekozen. De optie om je te abonneren op reacties kan op elk moment worden geannuleerd.

7 Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8 Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen is toegekend om op elk moment van de verwerkingsverantwoordelijke gratis informatie te krijgen over de persoonsgegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen
 • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
 • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is

 • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in volgens art. 6 lid. 1 letter a GDPR of Art. 9 para. 2(a) GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene zal, in overeenstemming met art. 21 lid. 1 GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR. 2 GDPR om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in art. 8 (1) GDPR. 1 DS-GVO verzameld.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om de door TheDermaCheck.com opgeslagen persoonsgegevens te wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een werknemer van TheDermaCheck.com zal er onmiddellijk voor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door TheDermaCheck.com en ons bedrijf verantwoordelijk is volgens Art. 17 para. 1 GDPR om de persoonsgegevens te wissen, zal TheDermaCheck.com, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken te wissen, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de TheDermaCheck.com zal in individuele gevallen de noodzakelijke maatregelen treffen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van art. Art. 21 lid. 1 GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door TheDermaCheck.com, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de TheDermaCheck.com zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming volgens Art. 6 (1) GDPR. 1 letter a GDPR of Art. 9 para. 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens Art. 6 para. 1 (b) GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Bij het uitoefenen van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 para. 1 GDPR, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, wanneer dit technisch haalbaar is en wanneer dit geen negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van TheDermaCheck.com.

 • g) Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, van de GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 1 (e) of (f) van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

TheDermaCheck.com zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Als TheDermaCheck.com persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal TheDermaCheck.com de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de TheDermaCheck.com voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van de GDPR. 1 GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om gebruik te maken van zijn recht op bezwaar, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van TheDermaCheck.com. Het staat de betrokkene ook vrij om, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde weg uit te oefenen door middel van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal TheDermaCheck.com passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en om het besluit te betwisten.

Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

9. gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van affilinet

Op deze website heeft de controller onderdelen van affilinet geïntegreerd. Affilinet is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt.

Affiliate marketing is een door het internet ondersteunde vorm van distributie die commerciële exploitanten van websites, bekend als merchants of adverteerders, in staat stelt om advertenties weer te geven, die meestal worden vergoed via klik- of verkoopcommissies, op websites van derden, dat wil zeggen met verkooppartners, ook bekend als affiliates of uitgevers. De merchant stelt een reclamemedium ter beschikking via het affiliatenetwerk, d.w.z. een reclamebanner of een andere geschikte manier van internetreclame, die vervolgens door een affiliate wordt geïntegreerd op zijn eigen website of wordt geadverteerd via andere kanalen, zoals trefwoordreclame of e-mailmarketing.

De werkmaatschappij van Affilinet is affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland.

Affilinet plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. De Affilinet tracking cookie slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, en het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. Affilinet.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Affilinet een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Affilinet geplaatste cookies te allen tijde worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Affilinet kunnen worden opgevraagd onder https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

10. gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Facebook-componenten op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of kan de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden via de Facebook-component. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen door Facebook aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de Facebook-knoppen die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk”, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Facebook op hetzelfde moment dat toegang wordt verkregen tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen bij zijn/haar Facebook-account voordat hij/zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Er zijn ook verschillende toepassingen beschikbaar waarmee het verzenden van gegevens naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het verzenden van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

11. gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

De controller heeft de Google+ knop geïntegreerd als onderdeel op deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of kan de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder andere privéprofielen aanmaken, foto’s uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Google+ knop van Google te downloaden via de respectieve Google+ knop. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon is bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is te vinden op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google+, herkent Google welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en toegewezen door Google aan de respectievelijke Google+ account van de betrokkene.

Als de betrokkene op een van de Google+ knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd en daarbij een Google+1 aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft geaccepteerd. Een Google+1-aanbeveling die door de betrokkene op deze website is gedaan, wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het Google+1-account dat door de betrokkene wordt gebruikt en de foto die in dit account is opgeslagen, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Google kan uw bezoek aan deze website ook koppelen aan andere persoonlijke gegevens die door Google zijn opgeslagen. Google slaat deze persoonlijke informatie ook op om de verschillende Google-services te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie via de Google+ knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Google+ op hetzelfde moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+ knop klikt of niet.

Als de betrokkene niet wil dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen bij zijn/haar Google+ account voordat hij/zij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen voor gegevensbescherming van Google kunt u vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de knop Google+1 is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Pinterest

Op deze website heeft de controller componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of kan de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om afbeeldingenverzamelingen en individuele afbeeldingen en beschrijvingen op virtuele prikborden te publiceren (zogenaamde pinning), die vervolgens door andere gebruikers kunnen worden gedeeld (zogenaamde repinning) of becommentarieerd.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Pinterest-component (Pinterest plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Pinterest-component van Pinterest te downloaden. Meer informatie over Pinterest is te vinden op https://pinterest.com/. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Pinterest informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Pinterest, herkent Pinterest welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Pinterest component en wordt door Pinterest toegewezen aan het respectievelijke Pinterest account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Pinterest-buttons klikt die op onze website zijn geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt altijd informatie via de Pinterest-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op Pinterest op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Pinterest-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze gegevens naar Pinterest worden verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen op zijn of haar Pinterest-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door Pinterest gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Pinterest.

13. gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Matomo

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Matomo-component in deze website geïntegreerd. Matomo is een open source softwaretool voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysetool verzamelt onder andere gegevens over de website vanwaar een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten en baten van internetreclame te analyseren.

De software wordt uitgevoerd op de server van de controller en de gegevensbeschermingsgevoelige logbestanden worden uitsluitend op deze server opgeslagen.

Het doel van de Matomo component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. De gegevensbeheerder gebruikt de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van deze website te analyseren om onder andere online rapporten samen te stellen over de activiteiten op onze website.

Matomo plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kunnen we het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt bezocht, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de Matomo-component gevraagd gegevens naar onze server te sturen voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgen we kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betreffende persoon, waarmee we onder andere de herkomst van bezoekers en kliks kunnen achterhalen.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie vanwaar een toegang afkomstig is en de frequentie van bezoeken aan onze website. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, naar onze server verzonden. Deze persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen. We geven deze persoonlijke gegevens niet door aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Matomo een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kan een cookie die al door Matomo is geplaatst op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Matomo worden gegenereerd met betrekking tot het gebruik van deze website. Hiervoor moet de betrokkene “Do Not Track” instellen in zijn browser.

Als de opt-out-cookie echter is ingesteld, is het mogelijk dat de betrokkene de website van de verwerkingsverantwoordelijke niet meer volledig kan gebruiken.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Matomo kunt u vinden op https://matomo.org/privacy/.

14. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Tumblr

De gegevensbeheerder heeft Tumblr-componenten op deze website geïntegreerd. Tumblr is een platform waarmee gebruikers een blog kunnen maken en beheren. Een blog is een portaal op een website, meestal open voor het publiek, waarin een of meer mensen, bloggers of webloggers genoemd, artikels kunnen posten of gedachten kunnen neerschrijven in zogenaamde blogposts. In een blog op Tumblr kunnen gebruikers bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, links en video’s publiceren en verspreiden in de digitale ruimte. Tumblr-gebruikers kunnen ook inhoud van andere websites overzetten naar hun eigen blog.

De werkmaatschappij van Tumblr is Tumblr, Inc, 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, VS.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Tumblr-component (Tumblr-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende Tumblr-component van Tumblr te downloaden. Meer informatie over de Tumblr-knoppen is te vinden op https://www.tumblr.com/buttons. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Tumblr informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon is bezocht. Het doel van de integratie van de Tumblr-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website opnieuw te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Tumblr, herkent Tumblr welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens als de betrokkene onze website bezoekt en voor de volledige duur van het respectieve verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Tumblr-component en door Tumblr toegewezen aan het desbetreffende Tumblr-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Tumblr-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die daarmee worden verzonden, toegewezen aan het persoonlijke Tumblr-gebruikersaccount van de betrokkene en door Tumblr opgeslagen en verwerkt.

Tumblr ontvangt altijd informatie via de Tumblr-component dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht als de betrokken persoon tegelijkertijd met de toegang tot onze website is ingelogd op Tumblr; dit gebeurt ongeacht of de betrokken persoon op de Tumblr-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Tumblr wordt verzonden, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn/haar Tumblr-account voordat hij/zij onze website bezoekt.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Tumblr kunnen worden opgezocht onder https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

15. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Twitter-componenten op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet bij Twitter geregistreerd staan. De tweets worden echter ook weergegeven aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Twitter maakt het ook mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon is bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens als de betrokkene onze website bezoekt en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en toegewezen door Twitter aan de respectieve Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Twitter-buttons klikt die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die daarmee worden verzonden, toegewezen aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt altijd informatie via de Twitter-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Twitter en tegelijkertijd onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Twitter wordt verzonden, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn/haar Twitter-account voordat hij/zij onze website bezoekt.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter kunnen worden opgevraagd onder https://twitter.com/privacy?lang=de.

16. gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft YouTube-onderdelen op deze website geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op het internet waarop videopubliceerders gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Op YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Daarom zijn zowel complete film- en televisieprogramma’s als muziekvideo’s, trailers of video’s die gebruikers zelf hebben gemaakt, toegankelijk via het internetportaal.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende YouTube-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt geopend. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op YouTube op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit het YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

De gegevensbeschermingsbepalingen gepubliceerd door YouTube, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

17 Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Tradedoubler

De controller heeft onderdelen van Tradedoubler geïntegreerd op deze website. Tradedoubler is een Duits affiliatenetwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Affiliate marketing is een door het internet ondersteunde vorm van distributie die commerciële exploitanten van websites, bekend als merchants of adverteerders, in staat stelt om advertenties weer te geven, die meestal worden vergoed via klik- of verkoopcommissies, op websites van derden, dat wil zeggen met verkooppartners, ook bekend als affiliates of uitgevers. De merchant stelt een reclamemedium ter beschikking via het affiliatenetwerk, d.w.z. een reclamebanner of een andere geschikte manier van internetreclame, die vervolgens door een affiliate wordt geïntegreerd op zijn eigen website of wordt geadverteerd via andere kanalen, zoals trefwoordreclame of e-mailmarketing.

De werkmaatschappij van Tradedoubler is Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland.

Tradedoubler plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. De Tradedoubler tracking cookie slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, en het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. Tradedoubler.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Tradedoubler een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Tradedoubler geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Tradedoubler kunnen worden opgevraagd onder https://www.tradedoubler.com/de/datenschutzrichtlinie/.

18. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a GDPR dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verrichten van enige andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. f GDPR. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere belangrijke informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO zijn gebaseerd.
Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op Art. 6 I lit. f DS-GVO zijn gebaseerd. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. We mogen dergelijke verwerkingen in het bijzonder uitvoeren omdat ze specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. In dit verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, zin 2, van de GDPR).

19. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6 I lit. f GDPR is ons legitieme belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

20. Duur van de opslag van de persoonsgegevens.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist, mits ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van het contract of het initiëren van het contract.

21. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

22. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.