Nadruk i ochrona danych

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa TheDermaCheck.com. Korzystanie z witryny TheDermaCheck.com jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do TheDermaCheck.com. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności.

Jako administrator, TheDermaCheck.com wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak, internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. definicje

Oświadczenie o ochronie danych TheDermaCheck.com opiera się na warunkach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • a) dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • b) Podmiot danych

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 • c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Administrator danych lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

 • h) Procesor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są jednak uważane za odbiorców.

 • j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

FULL DOTSERV LLC
30 N Gould St Ste 4092
Sheridan, WY 82801
USA

E-mail: thedermacheck@fulldotserv.com
Strona internetowa: https://TheDermaCheck.com

3. pliki cookie

Strony internetowe TheDermaCheck.com wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, TheDermaCheck.com może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej z korzyścią dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to przejmowane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa TheDermaCheck.com gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacz), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, mogą być rejestrowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, TheDermaCheck.com nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklam na niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego TheDermaCheck.com analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. funkcja komentowania na blogu na stronie internetowej

TheDermaCheck.com oferuje użytkownikom możliwość pozostawienia indywidualnych komentarzy na temat poszczególnych wpisów na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to portal na stronie internetowej, zwykle otwarty dla publiczności, w którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych postach na blogu. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, pozostawia komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, informacje o czasie wprowadzenia komentarza i nazwie użytkownika (pseudonimie) wybranej przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane i publikowane oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą. Rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dane dotyczą. Adres IP jest przechowywany ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy dana osoba narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści, publikując komentarz. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora, aby mógł on usprawiedliwić się w przypadku naruszenia. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora.

6. subskrypcja komentarzy na blogu na stronie internetowej

Komentarze zamieszczane na blogu TheDermaCheck.com mogą być subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności, komentator może subskrybować komentarze pojawiające się po jego komentarzu do konkretnego wpisu na blogu.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję subskrypcji komentarzy, administrator danych wysyła automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić w ramach procedury podwójnej zgody, czy właściciel podanego adresu e-mail rzeczywiście wybrał tę opcję. Opcja subskrypcji komentarzy może zostać anulowana w dowolnym momencie.

7 Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawodawcę europejskiego lub innych prawodawców w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8 Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji w dowolnym momencie. Ponadto ustawodawca europejski przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeżeli jest to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu
 • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli ma zastosowanie jedna z następujących podstaw, o ile przetwarzanie nie jest konieczne

 • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, dla których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2(a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 2 RODO, aby sprzeciwić się przetwarzaniu.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. Zebrano 1 DS-GVO.

Jeśli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez TheDermaCheck.com, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik TheDermaCheck.com niezwłocznie dopilnuje, aby żądanie usunięcia zostało spełnione.

Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez TheDermaCheck.com, a nasza firma jest odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO w celu usunięcia danych osobowych, TheDermaCheck.com, uwzględniając dostępną technologię i koszt realizacji, podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy TheDermaCheck.com zorganizują niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z Art. Art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne w stosunku do powodów osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez TheDermaCheck.com, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik TheDermaCheck.com zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem TheDermaCheck.com.

 • g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane jej przez prawodawcę europejskiego do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 1 (e) lub (f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

W przypadku wniesienia sprzeciwu TheDermaCheck.com nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli TheDermaCheck.com przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się TheDermaCheck.com przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, TheDermaCheck.com nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez TheDermaCheck.com do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem TheDermaCheck.com. Osoba, której dane dotyczą, może również, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane jej przez europejskiego prawodawcę, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, TheDermaCheck.com wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do wycofania zgody na mocy przepisów o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

9. przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z affilinet

Na tej stronie kontroler ma zintegrowane komponenty affilinet. Affilinet to niemiecka sieć afiliacyjna oferująca marketing afiliacyjny.

Marketing afiliacyjny to wspierana przez Internet forma dystrybucji, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych, zwanym sprzedawcami lub reklamodawcami, wyświetlanie reklam, które są zazwyczaj wynagradzane za pośrednictwem prowizji od kliknięć lub sprzedaży, na stronach internetowych osób trzecich, tj. z partnerami handlowymi, zwanymi również podmiotami stowarzyszonymi lub wydawcami. Sprzedawca zapewnia nośnik reklamowy za pośrednictwem sieci afiliacyjnej, tj. baner reklamowy lub inny odpowiedni środek reklamy internetowej, który jest następnie integrowany przez partnera na jego własnej stronie internetowej lub reklamowany za pośrednictwem innych kanałów, takich jak reklama słów kluczowych lub e-mail marketing.

Spółką operacyjną Affilinet jest affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Monachium, Niemcy.

Affilinet umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Śledzący plik cookie Affilinet nie przechowuje żadnych danych osobowych. Przechowywany jest wyłącznie numer identyfikacyjny podmiotu stowarzyszonego, tj. partnera polecającego potencjalnego klienta, a także numer zamówienia osoby odwiedzającej stronę internetową i kliknięty materiał reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie płatności prowizji między sprzedawcą a partnerem, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci afiliacyjnej, tj.

Jak wspomniano powyżej, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Affilinet ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, pliki cookie już ustawione przez Affilinet mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych Affilinet można znaleźć pod adresem https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

10. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Facebooka

Administrator danych zintegrował komponenty Facebooka na tej stronie. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich obsługiwane w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Spółką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem przetwarzania danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczkę Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i przez cały czas jej pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, Facebook przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i będzie przechowywać te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, która jest dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dostępne są również różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do zablokowania przesyłania danych do Facebooka.

11. przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Google+

Administrator zintegrował przycisk Google+ jako komponent na tej stronie. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich obsługiwane w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Spółką operacyjną Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego przycisku Google+ z Google za pośrednictwem odpowiedniego przycisku Google+. W ramach tego procesu technicznego Google otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez daną osobę. Więcej szczegółowych informacji na temat Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje konkretną podstronę naszej witryny internetowej, którą odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone za pomocą przycisku Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej, a tym samym prześle rekomendację Google+1, Google przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i będzie przechowywać te dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google+1 dokonana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej jest następnie przechowywana i przetwarzana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1 używanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zdjęcie przechowywane na tym koncie w innych usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google może również powiązać wizytę użytkownika na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google rejestruje również te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Google zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem przycisku Google+, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Google+ w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+, czy nie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby dane osobowe były przesyłane do Google, może zapobiec takiemu przesyłowi, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Więcej informacji od Google na temat przycisku Google+1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Pinteresta

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował komponenty Pinterest Inc. zintegrowane. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich obsługiwane w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej publikowanie kolekcji obrazów i pojedynczych obrazów, a także opisów na wirtualnych tablicach (tzw. przypinanie), które mogą być następnie udostępniane przez innych użytkowników (tzw. repinning) lub komentowane.

Spółką operacyjną Pinterest jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Pinterest Pinterest. Więcej informacji na temat serwisu Pinterest można znaleźć na stronie https://pinterest.com/. W ramach tego procesu technicznego Pinterest otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Pinterest w tym samym czasie, Pinterest rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Pinterest i przypisywane przez Pinterest do odpowiedniego konta Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Pinterest zintegrowanych na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Pinterest zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Pinterest w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Pinterest, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Pinterest, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta Pinterest przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez Pinterest, która jest dostępna pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

13. przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i użytkowania Matomo

Administrator danych zintegrował komponent Matomo na tej stronie internetowej. Matomo to narzędzie open source do analizy stron internetowych. Analiza stron internetowych polega na gromadzeniu, zestawianiu i ocenie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy sieci gromadzi między innymi dane na temat strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Oprogramowanie jest obsługiwane na serwerze kontrolera, a pliki dziennika wrażliwe na ochronę danych są przechowywane wyłącznie na tym serwerze.

Celem komponentu Matomo jest analiza przepływu odwiedzających naszą stronę internetową. Administrator danych wykorzystuje uzyskane dane i informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej w celu sporządzania raportów online przedstawiających między innymi aktywność na naszej stronie internetowej.

Matomo umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, jesteśmy w stanie analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez komponent Matomo o przesłanie danych na nasz serwer w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego uzyskujemy wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które służą nam między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć.

Pliki cookie służą do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane na nasz serwer. Te dane osobowe są przechowywane przez nas. Nie przekazujemy tych danych osobowych stronom trzecim.

Jak wspomniano powyżej, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Matomo ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Matomo może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Matomo w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi ustawić w swojej przeglądarce opcję „Do Not Track”.

Jeśli jednak plik cookie opt-out zostanie ustawiony, możliwe jest, że osoba, której dane dotyczą, nie będzie już mogła w pełni korzystać ze strony internetowej administratora.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Matomo dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://matomo.org/privacy/.

14. przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Tumblr

Administrator danych zintegrował komponenty Tumblr na tej stronie. Tumblr to platforma umożliwiająca użytkownikom tworzenie i prowadzenie blogów. Blog to portal na stronie internetowej, zwykle otwarty dla publiczności, w którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub weblogerami, może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych postach na blogu. Na blogu w serwisie Tumblr użytkownicy mogą na przykład publikować teksty, obrazy, linki i filmy oraz rozpowszechniać je w przestrzeni cyfrowej. Użytkownicy Tumblr mogą również przenosić treści z innych stron internetowych na swój własny blog.

Spółką operacyjną Tumblr jest Tumblr, Inc, 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Tumblr (przycisk Tumblr), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Tumblr z Tumblr. Więcej informacji na temat przycisków Tumblr można znaleźć na stronie https://www.tumblr.com/buttons. W ramach tego procesu technicznego Tumblr otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez daną osobę. Celem integracji komponentu Tumblr jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji treści tej witryny, rozpropagowanie jej w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Tumblr, Tumblr rozpoznaje konkretną podstronę naszej witryny internetowej, którą odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i przez cały czas pobytu w naszej witrynie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Tumblr i przypisywane przez Tumblr do odpowiedniego konta Tumblr osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Tumblr zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przesłane wraz z nim zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Tumblr osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Tumblr.

Tumblr zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Tumblr, że dana osoba odwiedziła naszą witrynę, jeśli dana osoba jest zalogowana do Tumblr w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej witryny; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Tumblr, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Tumblr, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta Tumblr przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny.

Obowiązujące przepisy Tumblr dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

15. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z serwisu Twitter

Administrator danych zintegrował komponenty Twittera na tej stronie. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Dostęp do tych krótkich wiadomości może uzyskać każdy, w tym osoby niezarejestrowane na Twitterze. Tweety są jednak również wyświetlane tak zwanym obserwującym danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Twitter umożliwia również dotarcie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Spółką operacyjną Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlacza odpowiedniego komponentu Twittera na Twitterze. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tego procesu technicznego Twitter otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez daną osobę. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tej witryny, promowanie jej w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i przez cały czas jej pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta Twittera osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przekazywane wraz z nim są przypisywane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, oraz przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Twittera, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych Twittera można znaleźć pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

16. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z YouTube

Administrator danych zintegrował komponenty YouTube na tej stronie. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, a także teledysków, zwiastunów lub filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent YouTube o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google otrzymują informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy uzyskuje dostęp do podstrony zawierającej film YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie film na YouTube, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Postanowienia dotyczące ochrony danych opublikowane przez YouTube, które są dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

17 Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Tradedoubler

Kontroler ma zintegrowane komponenty Tradedoubler na tej stronie. Tradedoubler to niemiecka sieć afiliacyjna oferująca marketing afiliacyjny. Marketing afiliacyjny to wspierana przez Internet forma dystrybucji, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych, zwanym sprzedawcami lub reklamodawcami, wyświetlanie reklam, które są zazwyczaj wynagradzane za pośrednictwem prowizji od kliknięć lub sprzedaży, na stronach internetowych osób trzecich, tj. z partnerami handlowymi, zwanymi również podmiotami stowarzyszonymi lub wydawcami. Sprzedawca zapewnia nośnik reklamowy za pośrednictwem sieci afiliacyjnej, tj. baner reklamowy lub inny odpowiedni środek reklamy internetowej, który jest następnie integrowany przez partnera na jego własnej stronie internetowej lub reklamowany za pośrednictwem innych kanałów, takich jak reklama słów kluczowych lub e-mail marketing.

Spółką operacyjną Tradedoubler jest Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Monachium, Niemcy.

Tradedoubler umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Śledzący plik cookie Tradedoubler nie przechowuje żadnych danych osobowych. Przechowywany jest wyłącznie numer identyfikacyjny podmiotu stowarzyszonego, tj. partnera polecającego potencjalnego klienta, a także numer zamówienia osoby odwiedzającej stronę internetową i kliknięty materiał reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie płatności prowizji między sprzedawcą a partnerem, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci afiliacyjnej Tradedoubler.

Jak wspomniano powyżej, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Tradedoubler ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Tradedoubler można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych Tradedoubler można znaleźć pod adresem https://www.tradedoubler.com/de/datenschutzrichtlinie/.

18. podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń wzajemnych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. a) RODO. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f RODO. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja miałaby miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający doznał obrażeń w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie opierałoby się na art. 6 I lit. i DS-GVO.
Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. DS-GVO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania danych w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

19. uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. Zgodnie z RODO naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

20. okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już wymagane do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

21. przepisy prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych osobowych

Pragniemy poinformować, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umownym).
Czasami do zawarcia umowy może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawrze z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta.
Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, w poszczególnych przypadkach, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

22. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.